Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Кутузов Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
24.04.2018
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Український графiт"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00196204
4. Місцезнаходження емітента
69600 Запорiзька область м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(061)289-51-10 (061)289-51-41
6. Електронна поштова адреса емітента
graphite@ukrgrafit.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у № 80(2833) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"   26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.ukrgrafit.zp.ua/iнформацiя-до-оприлюднення в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки В складi рiчного звiту вiдсутнi:

п. 3 Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
п. 4 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря. Цю функцiю в Товариствi виконує вiддiл з акцiонування та роботи з цiнними паперами.
п. 5 Iнформацiя про рейтингове агенство - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.
п. 6 Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
п. 10 Iнформацiя про дивiденди - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
п. 11 Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
п. 12 Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
5) Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй не вiдбувалося.
п. 13 Опис бiзнесу - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
п. 14 Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
8) Iнформацiя про прийннятя рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
п. 15 Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - за звiтний перiод випускiв боргових цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
п. 18 Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних облiгацiй.
п. 19 Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття (1-5) - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
п. 20 Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
п. 21 Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
п. 22 Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
п. 23 Основнi вiдомостi про ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
п. 24 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
п. 25 Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
п. 26 Розхрахунок вартостi чистих активiв ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
п. 27 Правила ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
п. 29 Текст аудиторського висновку (звiту) - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
п. 30 Рiчна фiнансова звiтнiсть - за звiтний перiод емiтент рiчну фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не складав.
п. 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - за звiтний перiод випускiв боргових цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
п. 33 Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльовi облiгацiї.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка з ЄДР
3. Дата проведення державної реєстрації
27.09.1994
4. Територія (область)
Запорiзька область
5. Статутний капітал (грн)
233958975.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
2224
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ
23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
10. Органи управління підприємства
1. Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства.
2. Наглядова рада - орган, який здійснює захист прав акціонерів та в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції.
3. Дирекція - колегіальний виконавчий орган Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Сітібанк"
2) МФО банку
300584
3) Поточний рахунок
26000200400356
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26002570923
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медична практика№ 281702 Серiя АЕ25.12.2013Мiнiстерство охорони здоров'я України. .
ОписТермін дії ліцензії встановлено: необмежений.
Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"№ 299305 Серiя АЕ03.08.2015Державна служба України з контролю за наркотиками23.07.2020
ОписПiсля закiнчення дiї лiцензiї емiтент планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв№ 593369 Серiя АВ25.05.2012Державна інспекція техногенної безпеки України. .
ОписТермiн дiї лiцензiї встановлено: необмежений.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї№ 527623 Серiя АЕ14.11.2014Міністерство освіти і науки України22.09.2019
ОписПiсля закiнчення дiї лiцензiї емiтент планує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Надання послуг з охорони власності та громадян№ 032448 Серія АД17.07.2012Міністерство внутрішніх справ України. .
ОписТермiн дiї лiцензiї встановлено: необмежений.
Встановлення режиму роботи об`єктів торгівлі та сфери послуг№ 11914.05.2012Запорiзька мiська рада. Районна адміністрація по Орджонікідзевському району. .
ОписТермiн дiї дозволу встановлено: безстроково.
Встановлення режиму роботи об`єктів торгівлі та сфери послуг№ 12014.05.2012Запорiзька мiська рада. Районна адміністрація по Орджонікідзевському району. .
ОписТермiн дiї дозволу встановлено: безстроково.
Встановлення режиму роботи об`єктів торгівлі та сфери послуг№ 12114.05.2012Запорiзька мiська рада. Районна адміністрація по Орджонікідзевському району. .
ОписТермiн дiї дозволу встановлено: безстроково.
Встановлення режиму роботи об`єктів торгівлі та сфери послуг№ 12214.05.2012Запорiзька мiська рада. Районна адміністрація по Орджонікідзевському району. .
ОписТермiн дiї дозволу встановлено: безстроково.
Встановлення режиму роботи об`єктів торгівлі та сфери послуг№ 12314.05.2012Запорiзька мiська рада. Районна адміністрація по Орджонікідзевському району. .
ОписТермiн дiї дозволу встановлено: безстроково.
Встановлення режиму роботи об`єктів торгівлі та сфери послуг№ 12616.05.2012Запорiзька мiська рада. Районна адміністрація по Орджонікідзевському району. .
ОписТермiн дiї дозволу встановлено: безстроково.
На експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв`язку сухопутної рухомої служби№ БС150-23-041814824.11.2017Український державний центр радіочастот01.12.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами№ 2310137200-1616.06.2014Міністерство екології та природних ресурсів України16.06.2021
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки при виробництві іншого електричного устаткування - посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа№ 157.13.23-27.9027.02.2013Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області27.02.2018
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконувати роботи підвищеної небезпеки при виробництві іншого електричного устаткування№ 394.13.2303.06.2013Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області.03.05.2018
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконувати роботи підвищеної небезпеки - зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом№ 596.13.2321.08.2013Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області21.08.2018
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати устатковання підвищеної небезпеки при виробництві іншого електричного устаткування№ 486.13.2315.07.2013Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області15.07.2018
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконувати випробування електричного устатковання електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В№ 1035.13.3007.10.2013Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України06.10.2018
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В№ 789.13.2328.10.2013Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області28.10.2018
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт№ 028.14.2315.01.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області15.01.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - вантажопідіймальні крани і машини№ 029.14.2315.01.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області15.01.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - вантажопідіймальні крани і машини№ 030.14.2315.01.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області15.01.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - вантажопідіймальні крани і машини№ 031.14.2315.01.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області15.01.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - технологічні транспортні засоби№ 043.14.2322.01.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області22.01.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - технологічні транспортні засоби№ 044.14.2322.01.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області22.01.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки - технологічні транспортні засоби№ 045.14.2322.01.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області22.01.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконувати роботи підвищеної небезпеки - ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки№ 943.14.2329.12.2014Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області29.12.2019
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконувати роботи підвищеної небезпеки - роботи в зонах дії струму високої частоти№ 090.16.2304.03.2016Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області04.03.2021
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконувати роботи підвищеної небезпеки - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників№ 533.16.2309.08.2016Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області09.08.2021
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами№ 2310137200-16а20.12.2017Міністерство екології та природних ресурсів України20.12.2024
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами№ 2310137200-16б28.11.2016Міністерство екології та природних ресурсів України28.11.2023
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - устатковання, пов'язане з використанням небезпечних або шкідливих речовин - установка для приймання гранульованого пеку, 2016 р.в.№ 002.17.2304.01.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області03.01.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконання роботи підвищеної небезпеки - ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: устатковання, пов'язаного з використанням небезпечних або шкідливих речовин№ 004.17.2304.01.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області03.01.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом№ 078.17.2322.02.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області21.02.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконання роботи підвищеної небезпеки - технічний огляд, випробування вантажопідіймальних кранів та машин№ 139.17.3009.10.2017Державна служба України з питань праці09.10.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконання роботи підвищеної небезпеки - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт.№ 226.17.2324.04.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області23.04.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом.№ 227.17.2324.04.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області23.04.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - вантажопідіймальні крани і машини, підйомники№ 297.17.2306.06.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області05.06.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - ліфти.№ 423.17.2302.08.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області01.08.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконання роботи підвищеної небезпеки - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: посудин, що працюють під тиском понад 0,05МПа.№ 424.17.2302.08.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області01.08.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Експлуатування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - посудин, що працюють під тиском понад 0,05Мпа№ 460.17.2321.08.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області20.08.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Виконання робіт підвищеної небезпеки - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.№ 615.17.2313.11.2017Державна служба України з питань праці. Головне управління держпраці у Запорізькій області.12.11.2022
ОписПiсля закiнчення дiї дозволу емiтент планує продовження термiну дiї виданого дозволу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1. Посада.
Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Кутузов Сергiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1955
5. Освіта**.
Вища. ДДУ, ф-т "Двигуни лiтальних апаратiв", ЗТУ, ф-т "Фiнанси", кандидат технiчних наук.
6. Стаж роботи (років)**.
45
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПрАТ "Укрграфiт" - Генеральний директор.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 1 рік
9. Опис.
Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Загальне керiвництво роботою Дирекцiї ПрАТ "Укрграфiт" здiйснює Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться усi питання дiяльностi ПрАТ "Укрграфiт" окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (вищого органу Товариства) вiднесенi до виключної компетенцiї iншого органу Товариства. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Генеральний директор. Загальний стаж роботи - 45 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.
Директор з економiки та фiнансiв
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Бондар Людмила Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1961
5. Освіта**.
Вища. ЗДIА, ф-т "Промислове та цивiльне будiвництво"; ЗТУ, ф-т "Фiнанси"
6. Стаж роботи (років)**.
39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з економіки та фінансів.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 1 рік
9. Опис.
Директор з економiки та фiнансiв є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво та координацiю фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства; визначає напрямки розвитку пiдприємства в формуваннi фiнансової, цiнової, кредитно-банкiвської, податкової та страхової полiтики, соцiальної дiяльностi органiзацiї та удосконалення бухгалтерського облiку та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з економiки та фiнансiв. Загальний стаж роботи - 39 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.
Технiчний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Павелко Олександр Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1972
5. Освіта**.
Вища. ЗДIА, ф-т "Чорна металургiя"
6. Стаж роботи (років)**.
26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПрАТ "Укрграфiт" - головний інженер.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 1 рік
9. Опис.
Технiчний директор є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво процесом виробництва продукцiї i технiчного обслуговування устаткування; планує органiзацiю виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здiйснює науково-технiчну полiтику та перспективи розвитку пiдприємства; забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi виробництва та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - начальник змішувально-пресового цеху нафтових вугільних заготівок №2, головний інженер, Технічний директор. Загальний стаж роботи - 26 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.
Комерцiйний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Вошкулат Володимир Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1959
5. Освіта**.
Вища. Київське вище iнженерне радiотехнiчне училище ППО. Автоматизовані системи управлiння.
6. Стаж роботи (років)**.
40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПрАТ "Укрграфіт" - Комерційний директор.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 1 рік
9. Опис.
Комерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання; ефективність роботи транспорту підприємства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - Комерційний директор. Загальний стаж роботи - 40 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1. Посада.
Директор з якостi
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Довбня Сергiй Олексiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1972
5. Освіта**.
Вища. ЗДІА, ф-т "Фiзика та технологiя матерiалiв та компонентiв електронної технiки".
6. Стаж роботи (років)**.
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з якостi.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 1 рік
9. Опис.
Директор з якостi є членом Дирекцiї Товариства, який здiйснює керiвництво службою якостi, вiдповiдає за створення та ефективнiсть системи якостi, метрологiчної системи пiдприємства, ефективнiсть робiт по стандартизацiї й сертифiкацiї, контролю та випробуванням продукцiї, захисту iнтелектуальної власностi та iнформацiйного забезпечення. Iнші посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з якостi. Загальний стаж роботи - 28 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Станішевська Тетяна Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1962
5. Освіта**.
Вища. Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу.
6. Стаж роботи (років)**.
34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПрАТ "Укрграфіт" - заступник головного бухгалтера.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
01.02.2015 на невизначений строк
9. Опис.
Основними функцiями головного бухгалтера є органiзацiя роботи централiзованої бухгалтерiї, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану полiтику, обрання форми бухгалтерського облiку з облiком дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних; розробка правила документообігу, додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку i звiтностi; додержання єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"; складання достовiрної фiнансової, статистичної i податкової звiтностi в фонди державного соцiального страхування; контроль за веденням касових операцiй та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ТОВ "ПВП "Укрграфіт" - оцінювач, ПрАТ "Укрграфіт" - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 34 роки. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.
Голова Наглядової ради-представник акціонера Пайового товариства Генезес Інвест [ОU Geneses Invest]
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Катрін Тахо
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1976
5. Освіта**.
Вища. Бізнес коледж Талліннського технічного університету. Економічний факультет. Управління готельним бізнесом та закладами харчування. Бізнес коледж Талліннського технічного університету. Економічний факультет. Управління комерційними організаціями.
6. Стаж роботи (років)**.
20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Пайове товариство Генезес Інвест [ОU Geneses Invest] - Член правління.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 3 роки
9. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради Товариства керує роботою Наглядової ради. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: Пайове товариство Генезес Інвест [OU Geneses Invest] - Член правління. Загальний стаж роботи - 20 років. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.
Член Наглядової ради - представник акціонера Пайового товариства Талієнталь [Osauhing Talienthal]
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Ене Тиннісон
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1966
5. Освіта**.
Вища. Талліннський технічний університет. Економічний факультет. Бухгалтерський облік. Талліннський технічний університет. Аспірантура за спеціальністю "Головний бухгалтер та фінансовий директор".
6. Стаж роботи (років)**.
33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Пайове товариство Талієнталь [Osauhing Talienthal] - Член правління.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 3 роки
9. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: Пайове товариство Талієнталь [Osauhing Talienthal] - Член правління. Загальний стаж роботи - 33 роки. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.
Член Наглядової ради - представник акціонера Пайового товариства Реетвекс [Osauhing Reetvex]
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Крісті Ней-Маркус
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1978
5. Освіта**.
Вища. Талліннська Школа Економіки. Економічний факультет. Банківська справа. Естоно-Американська бізнес-академія. Міжнародні економічні відносини.
6. Стаж роботи (років)**.
19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Пайове товариство Реетвекс [Osauhing Reetvex] - Член правління.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
25.04.2017 на 3 роки
9. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: Пайове товариство Реетвекс [Osauhing Reetvex] - Член правління. Загальний стаж роботи - 19 років. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиКатрін Тахо000000
Член Наглядової радиКрісті Ней-Маркус000000
Член Наглядової радиЕне Тиннісон000000
Генеральний директорКутузов Сергій Володимирович50.000007159385000
Директор з економіки та фінансівБондар Людмила Вікторівна3150.00045104062315000
Технічний директорПавелко Олександр Володимирович000000
Комерцiйний директорВошкулат Володимир Миколайович000000
Директор з якостiДовбня Сергiй Олексiйович3850.00055127186385000
Головний бухгалтерСтанішевська Тетяна Олександрівна000000
Усього7050.00100947185705000

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Intergraphite Holdings Company Limited37376БЕРМУДСЬКI ОСТРОВИ  HM 12 д/н Hamilton 22 Victoria Street, Canon's Court1675014823.984117642847167501480
OU Geneses Invest10627562ЕСТОНIЯ  10113 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Lastekodu tn, 24-551676539624.00595087237167653960
OU Talienthal10623541ЕСТОНIЯ  10151 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Parda tn, 81678455624.03338559677167845560
Osauhing Rееtvех10568842ЕСТОНIЯ  10111 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn Metro Plaza, Viru valjak, 21676119423.999934133751167611940
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Усього6706129496.023388245738670612940

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівчерговіпозачергові
X
Дата проведення25.04.2017
Кворум зборів73.13
ОписПорядок денний Загальних зборiв: 1) Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства та припинення їх повноважень. 2) Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Дирекцiї та Наглядової ради, звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 4) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 5) Про порядок розподiлу прибутку /покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 6) Про змiну типу Товариства. 7) Про внесення змiн до Статуту Товариства. 8) Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9) Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10)Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11)Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 12)Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 13)Про вчинення значних правочинiв. Пропозицiї щодо перелiку питань, включених до проекту порядку денного, не подавалися. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з першого питання порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб у наступному складi: 1.1. Боголюбова Олена Олександрiвна; 1.2. Веселова Валентина Iванiвна; 1.3. Дорошенко Iрина Євгенiвна; 1.4. Максименко Вiкторiя Анатолiївна. 2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту оголошення зборiв закритими. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з другого питання порядку денного: 1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв: 1) якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються; 2) кожен аркуш бюлетеня пiдписується акцiонером/представником акцiонера; 3) кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв (у тому числi бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується Головою реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом пiдписання в нижнiй частинi аркуша у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах. 2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: а) Щодо порядку голосування та пiдрахунку голосiв з питань порядку денного. 1)Голосування проводиться бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. 2)З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акцiя - один голос. 3)При голосуваннi бюлетенями (крiм кумулятивного голосування) з питань порядку денного акцiонер (його представник): - у разi згоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою згоду, закресливши у бюлетенi графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ЗА"; - у разi незгоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетенi графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ПРОТИ"; - у разi якщо вiн утримується при голосуваннi за проект рiшення, повинен пiдтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетенi графи "ЗА" та "ПРОТИ", залишивши не закресленою графу "УТРИМАВСЯ". 4)Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонера (його представника) помножується на кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства, що обирається, та зазначається у вiдповiдному бюлетенi, а акцiонер (його представник) має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. 5)Рiшення з питань "Про змiну типу Товариства" та "Про внесення змiн до Статуту Товариства" приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з вiдповiдних питань акцiй. 6)З iнших питань порядку денного рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. 7)Пiсля збору бюлетенiв члени лiчильної комiсiї вiдкривають опечатанi урни та пiдраховують результати голосування. Бюлетенi витягуються з урн у спецiальному мiсцi чи кiмнатi. 8)Тексти прийнятих зборами рiшень зачитуються секретарем зборiв. б) Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. 1)Учасники зборiв, якi бажають виступити з питань порядку денного, повиннi подати письмову заяву секретарю зборiв до закiнчення строку обговорення вiдповiдного питання порядку денного. У заявi акцiонер повинен вказати iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй. Такi заяви будуть фiксуватися секретарем та передаватися Головi зборiв для надання слова заявниковi. Анонiмнi заяви та заяви, якi по сутi не вiдносяться до порядку денного, а також тi, що надiйшли пiсля голосування, - розглядатися не будуть. 2)Питання до доповiдачiв, якi не мiстять пропозицiй по сутi доповiдей, також повиннi бути складенi у формi письмової заяви, мiстити iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй. Анонiмнi питання та питання, якi по сутi не вiдносяться до змiсту доповiдi, а також тi, що надiйшли пiсля голосування, - розглядатися не будуть. 3)Аудiозапис, вiдео-, фото- та кiнозйомки зборiв забороненi. 4)Регламент роботи загальних зборiв: - доповiдь по питанням порядку денного загальних зборiв - до 20 хвилин; - виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в обговорюваннi - до 3 хвилин. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з третього питання порядку денного: 1. Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу Дирекцiї Товариства визнати задовiльною. 2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. 3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з четвертого питання порядку денного: 1. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк затвердити. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з п'ятого питання порядку денного: 1. Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк у загальнiй сумi 6 224 090 (шiсть мiльйонiв двiстi двадцять чотири тисячi дев'яносто) гривень 18 (вiсiмнадцять) копiйок: 1.1. прибуток у загальнiй сумi або будь-яку його частину на виплату дивiдендiв не спрямовувати; 1.2. прибуток у сумi 6 224 090 (шiсть мiльйонiв двiстi двадцять чотири тисячi дев'яносто) гривень 18 (вiсiмнадцять) копiйок направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з шостого питання порядку денного: 1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 2. У зв'язку зi змiною типу Товариства затвердити його нове найменування, а саме: 2.1. Повне найменування Товариства: - українською мовою - Приватне акцiонерне товариство "Український графiт"; - росiйською мовою - Частное акционерное общество "Украинский графит"; - англiйською мовою - Private joint-stock company "Ukrainsky Grafit". 2.2. Скорочене найменування Товариства: - українською мовою - ПрАТ "Укрграфiт"; - росiйською мовою - ЧАО "Укрграфит"; - англiйською мовою - PrJSС "Ukrgrafit". Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з сьомого питання порядку денного: 1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Затвердити нову редакцiю Статуту, яка набуде чинностi для Товариства та його акцiонерiв з моменту прийняття цього рiшення, а для третiх осiб - з моменту її державної реєстрацiї у порядку, встановленому чинним законодавством. 3. Доручити Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати вiд iменi загальних зборiв нову редакцiю Статуту Товариства. 4. Доручити Дирекцiї Товариства забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту у порядку та строки, встановленi чинним законодавством. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з восьмого питання порядку денного: 1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "Укрграфiт", а саме: 1.1. Компанiї "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед" [Intergraphite Holdings Company Limited]; 1.2. Пайового товариства Реетвекс [Osauhing Reetvex]; 1.3. Пайового товариства Талiєнталь [Osauhing Talienthal]. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з дев'ятого питання порядку денного: 1. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрграфiт", а саме: 1.1. Пайового товариства Генезес Iнвест [ОU Geneses Invest]; 1.2. Сiвашенка Богдана Пилиповича; 1.3. Стьопкiної Вiкторiї Миколаївни. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з десятого питання порядку денного: 1. Обрати Наглядову раду ПрАТ "Укрграфiт" у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки у наступному складi: 1.1. Катрiн Тахо, громадянку Естонiї, представника акцiонера - Пайового товариства Генезес Iнвест [ОU Geneses Invest]; 1.2. Крiстi Ней-Маркус, громадянку Естонiї, представника акцiонера - Пайового товариства Реетвекс [Osauhing Reetvex]; 1.3. Ене Тиннiсон, громадянку Естонiї, представника акцiонера - Пайового товариства Талiєнталь [Osauhing Talienthal]. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з одинадцятого питання порядку денного: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Укрграфiт". 2. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ "Укрграфiт" виконують свої обов'язки на пiдставi цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi. 3. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв пiдписати вiд iменi Товариства вiдповiднi договори з членами Наглядової ради. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з дванадцятого питання порядку денного: 1. Основними напрямами дiяльностi у 2017 роцi вважати роботи з реконструкцiї цеху графiтацiї Товариства, що фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з тринадцятого питання порядку денного: 1. Надати попередню згоду Дирекцiї Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинiв щодо укладення договорiв, угод, контрактiв з вiдповiдним контрагентом: 1.1. на постачання енергоносiїв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати еквiвалент не бiльш нiж 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) доларiв США на рiк, у нацiональнiй валютi України (для кожного контрагента); 1.2. купiвлi-продажу/поставки сировини, обладнання та матерiалiв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати не бiльш нiж 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) доларiв США на рiк, або її еквiвалент у нацiональнiй валютi України або євро (для кожного контрагента); 1.3. купiвлi-продажу/поставки готової продукцiї, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) доларiв США на рiк, або її еквiвалент у нацiональнiй валютi України або євро (для кожного контрагента).

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010231/1/10Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000069066Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi3.3569838500233958975.00100.000000000000
ОписРiшенням Котирувальної комiсiї № 1774 вiд 01.06.2017р. акцiї прості iменнi Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" з 02 червня 2017 року виключено з Бiржового Списку ПАТ "Українська Біржа" на підставі п.12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв'язку з перереєстрацією емітента в якості приватного акціонерного товариства. Додаткова емісія у 2017 році не здійснювалась.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 540388 848202 0 0 540388 848202
будівлі та споруди 272112 320483 0 0 272112 320483
машини та обладнання 239687 493143 0 0 239687 493143
транспортні засоби 2620 6170 0 0 2620 6170
земельні ділянки 21541 21541 0 0 21541 21541
інші 4428 6865 0 0 4428 6865
2. Невиробничого призначення: 1168 971 0 0 1168 971
будівлі та споруди 798 654 0 0 798 654
машини та обладнання 30 17 0 0 30 17
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 340 300 0 0 340 300
Усього 541556 849173 0 0 541556 849173
Опис Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Товариство припиняє визнавати замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних для такого визнання критеріїв. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у дохід прибутках та збитках в момент їх понесення.
У 2017 році нарахування амортизації провадилось відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового Кодексу України. Залишкова вартість основних засобів, строки корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються та коригуються в кінці кожного фінансового року. У 2017 році була нарахована амортизація в сумі 31 802 тис. грн., в тому числі по об'єктам промислового призначення - 31 748 тис. грн., по об'єктам непромислового призначення - 54 тис. грн. Термін користування основних засобів за основними групами становить: будівлі та споруди - від 1 до 78 років, машини та обладнання - від 1 до 31 років, транспортні засоби - від 1 до 14 років, інструменти, прилади - від 1 до 26 років, інші основні засоби - від 5 до 24 років. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2017 року за основними групами становить: будівлі та споруди - 23,9%, машин та обладнання - 30,1%, транспортні засоби - 61,9%, інструменти, прилади - 69,5%, інші основні засоби - 2,8%.
В 2017 році в оперативній оренді знаходились обчислювальна техніка, приміщення в будівлях, транспортні засоби, частина майнового комплексу. Вартість основних засобів, переданих в операційну оренду станом на 31.12.2017 року, становить 1 528 тис. грн. Вартість основних засобів, взятих Товариством в операційну оренду станом на 31.12.2017 року, становить 6 425 тис. грн. Вартість суттєвих оновлень або удосконалень основних засобів капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться на витрати поточного періоду. Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобів включаються в Звіт про фiнансовi результати підприємства.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 917551 749538
Статутний капітал (тис. грн.) 233959 233959
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 233959 233959
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 683 592 тис. грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 683 592 тис. грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 515 579 тис. грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 515 579 тис. грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менше від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х305933.00ХХ
Кредит17.03.201439294.006.84002.09.2019
Кредит29.11.2013266639.008.16022.06.2022
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
Податкові зобов'язанняХ82092.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ1062004.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ1450029.00ХХ
Описд/н
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у вигл59322 631770.002864773 839431.0035
2Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електр22579 1530360.006922598 1498709.0062
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина 64.50
2Зарплатня та податки 11.60
3Енергоресурси 19.40
4Амортизація 1.60
5Інші 2.90

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*
№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
125.04.2017Загальні збори акціонерів (Протокол № 24 від 25.04.2017)1733790.305182919694.784Надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом: 1. на постачання енергоносіїв, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати еквівалент не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента); 2. купівлі-продажу/поставки сировини, обладнання та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента); 3. купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента). 27.04.2017www.ukrgrafit.zp.ua/iнформацiя-до-оприлюднення
ОписГранична сукупність вартість правочинів становить 1 733 790 тис. грн по курсу НБУ станом на 25.04.2017р. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 829 196 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить - 94,784%. Загальна кількість голосуючих акцій - 68 796 763. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 50 311 216. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 50 311 216, "проти" - немає.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів*
№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111.12.2017Наглядова рада (Протокол №10(о) від 11.12.2017р.)380000181845220.9Надання згоди Дирекції Товариства на укладання договору купівлі-продажу електричної енергії.11.12.2017www.ukrgrafit.zp.ua/iнформацiя-до-оприлюднення
ОписОрієнтовна ринкова вартість договору становить 355 748,256 тис. грн., з можливістю її збільшення протягом дії договору до 380 000,0 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 818 452,0 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 20,90%.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
25.04.201726.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.04.201727.04.2017Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
10.05.201710.05.2017Відомості про зміну типу акціонерного товариства
11.12.201711.12.2017Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2016 1 0
3 2017 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити): За звітний період в Товаристві позачергові загальні збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів 0
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів 0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ? 14

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
д/н

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради Товариства, якi визначенi Статутом:
Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.
Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором або членом Дирекції Товариства, а також Головою або членом Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві.
Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства. Самовисунення акціонера Товариства (його представника) у кандидати в члени Наглядової ради Товариства не заборонено.
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) аудитор не змінювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ за КВЕД 27.90
Середня кількість працівників 2224
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 69600 Запорiзька область м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20, т.(061)289-51-10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000917293--
первісна вартість100126452020--
накопичена амортизація100217281727--
Незавершені капітальні інвестиції100512220737759--
Основні засоби1010541553849173--
первісна вартість10118732771196856--
знос1012331724347683--
Інвестиційна нерухомість1015287282--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості1016342342--
Знос інвестиційної нерухомості10175560--
Довгострокові біологічні активи1020------
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030------
інші фінансові інвестиції103522--
Довгострокова дебіторська заборгованість10405868--
Відстрочені податкові активи1045------
Інші необоротні активи1090------
Усього за розділом I1095665024887577--
II. Оборотні активи
Запаси
1100753476936464--
Виробничі запаси1101257724327358--
Незавершене виробництво1102383030532213--
Готова продукція110311242176573--
Товари1104301320--
Поточні біологічні активи1110------
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125177540373063--
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
11303087218274--
з бюджетом11353569531595--
у тому числі з податку на прибуток11365542----
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів1140--9--
Інша поточна дебіторська заборгованість115514163903--
Поточні фінансові інвестиції1160------
Гроші та їх еквіваленти1165162230115253--
Готівка116622--
Рахунки в банках1167162228115226--
Витрати майбутніх періодів1170393375--
Інші оборотні активи119024761067--
Усього за розділом II119511640981480003--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200------
Баланс130018291222367580--


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400233959233959--
Капітал у дооцінках14055747157471--
Додатковий капітал14106051460513--
Емісійний дохід14116050960509--
Резервний капітал14155852458524--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420339070507084--
Неоплачений капітал1425------
Вилучений капітал1430------
Усього за розділом I1495749538917551--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
15002821029426--
Довгострокові кредити банків1510267253207386--
Інші довгострокові зобов'язання1515115557128438--
Довгострокові забезпечення152080700152773--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152180700152773--
Цільове фінансування1525------
Усього за розділом II1595491720518023--
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
16006797739294--
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
16102589659253--
товари, роботи, послуги1615433351703206--
розрахунками з бюджетом1620318952666--
у тому числі з податку на прибуток1621--48861--
розрахунками зі страхування162526693109--
розрахунками з оплати праці16301025911938--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами16356327937--
Поточні забезпечення16604340154098--
Доходи майбутніх періодів1665------
Інші поточні зобов'язання1690490505--
Усього за розділом IІІ1695587864932006--
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700------
Баланс190018291222367580--

На балансі Компанії станом на 31 грудня 2017 року:
- основні засоби враховані по первісній (оціночній) вартості в сумі 1 196 856 тис. грн., сума зносу складає 347 683 тис. грн., балансова (залишкова) вартість складає 849 173 тис. грн. За 2017 рік придбано та виготовлено основних засобів на суму 341 825 тис. грн., вибуло (по балансової вартості) - 2408 тис. грн.;
- первісна вартість нематеріальних активів складає 2 020 тис .грн., сума зносу - 1 727 тис. грн., балансова (залишкова) вартість - 293 тис. грн;
- незавершені капітальні інвестиції складають 37 759 тис. грн. і в основному пов'язані з модернізацією та реконструкцією основних засобів;
- довгострокові фінансові інвестиції складають 2 тис. грн. і відносяться до інших фінансових інвестицій - частка у статутному капіталі інших підприємств;
- первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 342 тис. грн., сума зносу - 60 тис. грн., справедлива (залишкова) вартість - 282 тис. грн., до якої віднесені будівлі та приміщення, утримувані з метою отримання орендних платежів.
За 2017 рік освоєно капітальних інвестицій в розмірі 257 411 тис. грн.
Залишки запасів складали:
- виробничі запаси - 327 358 тис. грн.
- незавершене виробництво - 532 213 тис. грн.
- готова продукція - 76 573 тис. грн.
- товари - 320 тис. грн.
Дебіторська заборгованість Компанії існує у вигляді довгострокової та поточної.
Довгострокова заборгованість складається із сум довгострокових позик робітникам підприємства, виданих для покращання житлових умов у залишкової сумі 68 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 373 063 тис. грн., резерв сумнівних боргів нараховано і на звітну дату він складає 5 560 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 31 595 тис. грн. і утворилась в основному із сум невідшкодованого бюджетом податку на додану вартість. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 18 274 тис. грн., інша дебіторська заборгованість - 4 979 тис. грн.
Грошові кошти на кінець року на поточних рахунках в національній валюті склали - 92 486 тис грн., в іноземній валюті - 22 767 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів (підписка, страхування та інше) склали 375 тис. грн.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 |01 |01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 200023985141458731
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(1764216)(1117216)
Валовий:  
     прибуток 
2090634298341515
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 2120275386931
Адміністративні витрати 2130(84970)(69174)
Витрати на збут2150(194623)(122843)
Інші операційні витрати 2180(35579)(43409)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190346664113020
     збиток  2195(--)(--)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 222018072312
Інші доходи 224074997337
Фінансові витрати 2250(26206)(31572)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(30127)(60140)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
229029963730957
збиток2295(--)(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-55602-24982
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
23502440355975
     збиток 2355(--)(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445-76022-2821
Інший сукупний дохід до оподаткування2450-76022-2821
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460-76022-2821
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24651680133154

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1639579 925060
Витрати на оплату праці 2505 257193 178779
Відрахування на соціальні заходи 2510 73670 49208
Амортизація 2515 31688 30604
Інші операційні витрати 2520 280275 268629
Разом 2550 2282405 1452280

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 69838500 69838500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6983850069838500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3.49428000 0.08555000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3.494280000.08555000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Протягом 2017 року чистий дохід від реалізації продукції підприємства склав 2 398 514 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат. Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції. Чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток. Протягом 2017 року підприємство отримало чистий прибуток від звичайної діяльності у розмірі 244 035 тис. грн.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 |01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
300023918161570198
Повернення податків і зборів300520265883473
у тому числі податку на додану вартість300620265883473
Цільового фінансування301040312221
Надходження авансів від покупців і замовників3015262738761
Надходження від повернення авансів302035171144
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)30354922
Надходження від операційної оренди3040127115
Інші надходження30953357117130
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(1809231)(996139)
Праці3105(195554)(138665)
Відрахувань на соціальні заходи3110(52993)(37776)
Зобов'язань з податків і зборів3115(58009)(41685)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(--)(558)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(58009)(41127)
Витрачання на оплату авансів3135(200224)(180984)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(729)(1739)
Витрачання на оплату цільових внесків3145(3392)(2303)
Інші витрачання3190(42105)(42440)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195299760242233
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205--1
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(277227)(136071)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-277227-136070
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик33058072441553426
Інші надходження334018082313
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик33508759231557958
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Витрачання на сплату відсотків3360(4226)(9775)
Інші платежі3390(--)(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-71097-11994
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-4856494169
Залишок коштів на початок року340516223061944
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341015876117
Залишок коштів на кінець року3415115253162230

Для складання "Звiт про рух грошових коштiв" використовувалась наступна iнформацiя: баланс на 31.12.2017 р., звiт про фiнансовi результати за 2017 р. та додаткова фiнансова iнформацiя.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року4000233959574716051458524339319----749787
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010---------249-----249
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року4095233959574716051458524339070----749538
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100--------244035----244035
Інший сукупний дохід за звітний період4110-----1---76021-----76022
Інший сукупний дохід4116-----1---76021-----76022
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295-----1--168014----168013
Залишок на кінець року4300233959574716051358524507084----917551

Власний капiтал компанiї на 31.12.2017 року представлено: зареєстрованим (статутним), резервним, додатковим капiталом, капiталом у дооцiнках та нерозподiленим прибутком (фiнансовий результат).
Станом на 31.12.2017 року розмiр статутного капiталу складає 233 958 975 грн.
Додатковий капiтал складається iз емiсiйного доходу у сумi 60 509 тис. грн. та iншого сукупного доходу у сумi 4 тис. грн.
Сума капiталу у дооцiнках становить 57 471 тис. грн. До його складу увiйшли: дооцiнка активiв, безкоштовно отриманi необоротнi активi, iнший вкладений капiтал. Впродовж 2017 року розмiр iншого додаткового капiталу не змiнювався.
На початок 2017 року сума резервного капiталу склала 58 524 тис. грн. Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25% вiд суми статутного капiталу i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5% суми чистого прибутку товариства. Протягом 2017 року резервний капiтал не змiнювався. Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал створено у повному розмiрi, що дорiвнює 25% статутного капiталу.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансових звiтiв ПрАТ "Укрграфiт"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.


Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ

ПрАТ "Укрграфiт" фiнансовi звiти за 2017 рiк складенi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73.

Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", а саме, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Звiт про власний капiтал не дають можливостi розкрити порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, у письмових примiтках пiдприємство наводить форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року iз порiвняльними даними.

Надана фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Укрграфiт" складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв за перiод, який закiнчився 31 грудня 2017 року.Змiст

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ

БАЛАНС 3
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 5
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 6
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 7

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI1. Iнформацiя про Компанiю 9
2.1. Основа складання звiтностi 9
2.2. Перехiд на МСФЗ 10
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення 10
2.4. Заява про використання облiкової полiтики 12
2.5. Основнi положення облiкової полiтики 13
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень________..23
3. Доходи i витрати_______________________________.25
4. Податок на прибуток_____________________________.27
5. Основнi засоби________________________________29
6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї_______________________30
7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть___________________30
8. Запаси 29
9. Торгова дебiторська заборгованiсть 29
10. Iнша дебiторська заборгованiсть 30
11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi________.31
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 32
13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу 32
14. Довгостроковi кредити та позики_______________________.34
15. Короткостроковi кредити банкiв 34
16. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 34
17. Iншi короткостроковi зобов'язання______________________..35
18. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням____________..36
19. Операцiї зi зв'язаними сторонами 35
20. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання 36
21. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 37
22. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому 41
23. Подiї пiсля дати балансу 41

Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

(тис. грн.)
Активи Код рядка Примiтка 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
I. Непоточнi активи
Нематерiальнi активи 1000 5 293 917 918
первiсна вартiсть 1001 2 020 2 645 2 568
накопичена амортизацiя 1002 1 727 1 728 1 650
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 5 37 759 122 207 29 513
Основнi засоби 1010 5 849 173 541 553 559 034
первiсна вартiсть 1011 1 196 856 873 277 862 408
накопичена амортизацiя 1012 347 683 331 724 303 374
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 5 282 287 293
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1035 6 2 2 2
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 7 68 58 28
Iншi необоротнi активи 1090 - - -
Усього за роздiлом I 1095 887 577 665 024 589 788
II. Поточнi активи
Запаси 1100 8 936 464 753 476 766 180
Виробничi запаси 1101 8 327 358 257 724 247 993
Незавершене виробництво 1102 8 532 213 383 030 410 860
Готова продукцiя 1103 8 76 573 112 421 106 956
Товари 1104 8 320 301 371
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 9 373 063 177 540 173 466
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 10 18 274 30 872 17 283
з бюджетом 1135 10 31 595 35 695 37 658
у тому числi з податку на прибуток 1136 4,10 - 5 542 12 255
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 10 9 - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 10 3 903 1 416 3 770
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 12 115 253 162 230 61 944
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 10 375 393 264
Iншi оборотнi активи 1190 10 1 067 2 476 3
Усього за роздiлом II 1195 1 480 003 1 164 098 1 060 568
III. Необоротнi активи, призначенi для продажу, та групи вибуття 1200 - - -
Баланс 1300 2 367 580 1 829 122 1 650 356

Власний капiтал i зобов'язання
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 1,19 233 959 233 959 233 959
Емiсiйний доход 1411 60 509 60 509 60 509
Резервний капiтал 1415 21 58 524 58 524 -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 564 559 396 546 444 606
Усього за роздiлом I 1495 917 551 749 538 739 074
II. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 4 29 426 28 210 10 052
Довгостроковi кредити банкiв 1510 14 207 386 267 253 65 475
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 14 128 438 115 557 95 635
Довгостроковi забезпечення 1520 13 152 773 80 700 84 646
Усього за роздiлом II 1595 518 023 491 720 255 808
III. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 1600 15 39 294 67 977 230 753
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 14 59 253 25 896 22 858
Товари, роботи, послуги 1615 16 703 206 433 351 338 524
Розрахунки з бюджетом 1620 17 52 666 3 189 1 808
у тому числi з податку на прибуток 1621 48 861 - -
Розрахунки зi страхування 1625 17 3 109 2 669 2 439
Розрахунки з оплати працi 1630 17 11 938 10 259 7 641
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 17 7 937 632 1 723
Поточнi забезпечення 1660 17 54 098 43 401 41 301
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 17 505 490 1 117
Усього за роздiлом III 1695 932 006 587 864 648 164
Баланс 1900 2 367 580 1 829 122 1 650 356
Примiтки на сторiнках 9-41 є невiд'ємною частиною даного звiтуЗвiт про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд за перiод,
що закiнчився 31 грудня 2017 року
(тис. грн.)
Показник Код рядка Примiтки 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 3 2 398 514 1 458 731 1 593 132
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 3 (1 764 216) (1 117 216) (1 024 039)
Валовий прибуток 2090 634 298 341 515 569 093
Валовий збиток 2095
Iншi операцiйнi доходи 2120 3 27 538 6 931 9 840
Адмiнiстративнi витрати 2130 3 (84 970) (69 174) (61 206)
Витрати на збут 2150 3 (194 623) (122 843) (124 370)
Iншi операцiйнi витрати 2180 3 (35 579) (43 409) (68 669)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
прибуток 2190 346 664 113 020 324 688
збиток 2195
Фiнансовi доходи 2220 3 1 807 2 312 1 579
Iншi доходи 2240 3 7 499 7 337 287
Фiнансовi витрати 2250 3 (26 206) (31 572) (35 229)
Витрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270 3 (30 127) (60 140) (157 733)
Фiнансовий результат до оподаткування
прибуток 2290 299 637 30 957 133 592
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 4 (55 602) (24 982) (9 068)

Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi 2305
Чистий фiнансовий результат
прибуток 2350 244 035 5 975 124 524
Iншi сукупнi прибутки
Переоцiнка основних засобiв 2400
Iнший сукупний дохiд 2445 (76 022) (2 821) (25 949)
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - - (4 671)
Усього сукупний дохiд 2465 168 013 3 154 103 246
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 69 838 500 69 838 500 69 838 500
Прибуток на акцiю (грн):
базисний 2615 3,49428 0,08555 1,78303
розбавлений

Примiтки на сторiнках 9-41 є невiд'ємною частиною даного звiту
Звiт про рух грошових коштiв за рiк (за прямим методом),
що закiнчився 31 грудня 2017 року
(тис. грн.)
Стаття Код рядка Примiтки Рiк, що закiнчився
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 2 391 816 1 570 198 1 706 588
Повернення податкiв i зборiв 3005 202 658 83 473 149 679
Цiльове фiнансування 3010 4 031 2 221 4 699
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 26 273 8 761 7 081
Надходження вiд повернення авансiв 3020 3 517 1 144 5 625
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 4 922 1 485
Надходження вiд операцiйної оренди 3040 127 115 104
Iншi надходження 3095 33 571 17 130 5 526
Витрачання на :оплату товарiв (робiт, послуг) 3100 (1 809 231) (996 139) (1 381 425)
працi 3105 (195 554) (138 665) (118 905)
Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 (52 993) (37 776) (51 673)
Iншi податки та обов'язковi платежi 3115 (58 009) (41 685) (32 090)
Сплачений податок на прибуток 3116 - (558) -
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (58 009) (41 127) (32 090)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (200 224) (180 984) (136 504)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (729) (1 739) (62)
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 (3 392) (2 303) (4 460)
Iншi платежi 3190 (42 105) (42 440) (34 472)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 299 760 242 233 121 196
II. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
Продаж основних засобiв 3205 - 1 171
Iншi надходження 3250 - - -
Придбання та будiвництво основних засобiв 3260 (277 227) (136 071) (45 654)
Iншi платежi 3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 -277 227 -136 070 -45 483
III. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
Отриманi позики 3305 807 244 1 553 426 1 927 805
Iншi надходження 3340 1 808 2 313 1 581
Погашенi позики 3350 875 923 1 557 958 1 970 347
Сплаченi дивiденди 3355 - -
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (4 226) (9 775) (16 681)
Iншi платежi 3390
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 -71 097 -11 994 -57 642
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -48 564 94 169 18 071
Залишок коштiв на початок року 3405 162 230 61 944 41 41
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 1 587 6 117 2 832
Залишок коштiв на кiнець року 3415 12 115 253 162 230 61 944


Примiтки на сторiнках 9-41 є невiд'ємною частиною даного звiту

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
(тис. грн.)
Стаття Код Примiтки Статутний капiтал Емiсiйний доход
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
1 2 3 4 6 7 8 9
Залишок на 01.01.2015 4000 233 959 60 509 49 172 290 607 634 247
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 1 581 1 581
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2015 4095 233 959 60 509 49 172 292 188 635 828
Чистий прибуток за 2015 рiк 4100 124 524 124 524
Iнший сукупний дохiд за 2015 рiк 4110 (21 278) (21 278)
Iнший сукупний дохiд 4116 (21 278) (21 278)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290 (49 172) 49 172
Разом змiн в капiталi за 2015рiк 4295 (49 172) 152 418 103 246
Залишок на 31.12.2015 4300 233 959 60 509 - 444 606 739 074
Залишок на 01.01.2016 4000 233 959 60 509 - 444 606 739 074
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 7 310 7 310
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2016 4095 233 959 60 509 - 451 916 746 384
Чистий прибуток за 2016 рiк 4100 6224 6224
Iнший сукупний дохiд за 2016 рiк 4110 (2 821) (2 821)
Iнший сукупний дохiд 4116 (2 821) (2 821)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290 58 524 (58 524)
Разом змiн в капiталi за 2016рiк 4295 58 524 (55 121) 3 403
Залишок на 31.12.2016 4300 233 959 60 509 58 524 396 795 749 787
Залишок на 01.01.2017 4000 233 959 60 509 58 524 396 795 749 787
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (249) (249)
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2017 4095 233 959 60 509 58 524 396 546 749 538
Чистий прибуток за 2017 рiк 4100 244 035 244 035
Iнший сукупний дохiд за 2017 рiк 4110 (76 022) (76 022)
Iнший сукупний дохiд 4116 (76 022) (76 022)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн в капiталi за 2017рiк 4295 168 013 168 013
Залишок на 31.12.2017 4300 233 959 60 509 58 524 564 559 917 551Примiтки на сторiнках 9-41 є невiд'ємною частиною даного звiту


ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про Компанiю
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., була затверджена до випуску 28 лютого 2018 року.
Компанiя є приватним акцiонерним товариством, яке було створено у вiдповiдностi до законодавства України. На 31 грудня 2017 р. статутний капiтал Компанiї становив 233 959 тис. грн. i його було подiлено на 69 838 500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,35 грн. кожна. Статутний капiтал було повнiстю сплачено акцiонерами. Юридична адреса Компанiї: вул. Пiвнiчне шосе, 20, м. Запорiжжя, Україна, 69600. Компанiя веде господарську дiяльнiсть в Українi, де розташованi її виробничi потужностi. Основними видами дiяльностi Компанiї є:
- виробництво вогнетривких виробiв;
- виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.;
- виробництво iншого електричного устаткування;
виробництво iншої продукцiї виробничого призначення, виробництво i реалiзацiя якої не забороненi чинним законодавством.
Станом на 31 грудня 2017 р. та протягом року, що закiнчився на зазначену дату, учасниками Компанiї та їхнi вiдповiднi заявленi частки у статутному капiталi Компанiї складали:

Акцiонери На 1 сiчня 2017 р. На 31 грудня 2017 р.
Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) % Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) %
Пайове товариство Талiєнталь 16 784 556 24,0334% 16 784 556 24,0334%
Пайове товариство Генезес Iнвест 16 765 396 24,006% 16 765 396 24,006%
Пайове товариство Реетвекс 16 761 194 23,9999% 16 761 194 23,9999%
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед" 16 750 148 23,9841% 16 750 148 23,9841%
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 2 777 206 3,9766% 2 777 206 3,9766%
69 838 500 100,000% 69 838 500 100,000%
Рiшенням Котирувальної комiсiї № 1774 вiд 01.06.2017р. акцiї простi iменнi Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" з 02 червня 2017 року виключено з Бiржового Списку ПАТ "Українська Бiржа" на пiдставi п.12.9 Правил ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з перереєстрацiєю емiтента в якостi приватного акцiонерного товариства.
2.1. Основа складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), у редакцiї, затвердженою Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО").
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за умовною вартiстю основних засобiв в частинi об'єктiв нерухомостi, на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
2.2. Перехiд на МСФЗ

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Компанiя склала вхiдний баланс згiдно з МСФЗ на дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р.
До дати переходу на МСФЗ пiдприємство вело нормативний бухгалтерський облiк та складало окрему фiнансову звiтнiсть у гривнях вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдрiзняється вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей звiтностi в Українi, тим, що вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських книгах пiдприємства, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Змiна концептуальної основи складання фiнансової звiтностi з П(с)БО на МСФЗ була здiйснена вiдповiдно до вимог змiн, внесених до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", якi набули чинностi 1 сiчня 2012 року.
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Складання фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення й оцiнки, у майбутньому.
Оцiнки та припущення
Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво пiдприємства також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення Компанiї 'рунтувалися на параметрах, доступних у процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення.
Податки
Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують зазнавати значних змiн. Зазвичай положення законiв i нормативних документiв є нечiткими й тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво Компанiї вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового планування в майбутньому. Детальна iнформацiя про визнанi вiдстроченi податковi активи наводиться у Примiтцi 4.
Податковий Кодекс України починаючи з 2015 року передбачає незмiнну ставку податку на прибуток пiдприємств. Керiвництво Компанiї оцiнює вiдстроченi податковi активи та зобов'язання на основi припущень, зроблених iз метою визначення того, коли актив буде реалiзовано або зобов'язання буде погашено, виходячи зi ставок податку (та податкового законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець кожного наступного звiтного перiоду.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становила 18%. Ставка податку на прибуток пiдприємств у наступних перiодах вiдповiдно до Податкового Кодексу України буде такою:
з 1 сiчня 2018 р. i надалi: 18%
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї
Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. Станом на звiтну дату 31 грудня 2017 р. Компанiя скоригувало суму запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї на суму 453 тис. грн. (31 грудня 2016 р.: 1 055 тис. грн.).
Зменшення корисностi необоротних активiв
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво Компанiї регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак зменшення корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi основних засобiв, якi вважаються єдиним пiдроздiлом, що генерує грошовi потоки. Визначення зменшення корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, встановлення причини,часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi 'рунтується на великiй кiлькостi факторiв, а саме: змiна поточного конкурентного середовища, змiни у майбутнiй доступностi фiнансування, технологiчне старiння, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. Методи, що використовуються для визначення вартостi використання, включають методи дисконтування грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити оцiнку майбутнiх грошових потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. Такi оцiнки, включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на вiдшкодовувану вартiсть та, зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв. Станом на 31 грудня 2017 р. керiвництво Компанiї не виявило жодних ознак зменшення корисностi балансової вартостi основних засобiв (31 грудня 2016 р.: жодних ознак зменшення корисностi).

Строки корисного використання основних засобiв

Пiдприємство оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв щонайменше на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу iндивiдуальної та колективної заборгованостi. При цьому в розрахунок беруться такi фактори як результати аналiзу торгової та iншої дебiторської заборгованостi за строками погашення в порiвняннi з умовами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан i данi про погашення заборгованостi цими клiєнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену керiвництвом, Компанiя повинна буде вiдобразити додатковi витрати за безнадiйною заборгованiстю. Станом на 31 грудня 2017 р. керiвництво Компанiї визнало резерв пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi в сумi 5 560 тис. грн. (31 грудня 2016 р.: 9 932 тис. гривень).
Пенсiйний план iз встановленими виплатами
Приведена вартiсть зобов'язання за пенсiйними виплатами встановлюється з використанням актуарного методу. Актуарний метод базується на рiзних припущеннях , якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв у майбутньому. Актуарний метод використовує припущення щодо ставки дисконтування, темпiв зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i темпiв зростання пенсiй у майбутньому. Зважаючи на складнiсть оцiнки та довгострокового характеру зобов'язань за пенсiйним планом iз встановленими виплатами подiбнi зобов'язання високочутливi до змiн цих припущень. Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату.


Визнання ПДВ активу.

Вiдповiдно до дiючого Податкового Кодексу України, зобов'язання платника ПДВ виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної. Крiм того, законодавство визначає, що податковi накладнi мають бути зареєстрованi та включенi до складу податкового кредиту платником податку в термiн 1095 днiв з дати їхнього складання.
Сума ПДВ до вiдшкодування переглядається на кожну звiтну дату та зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання вiдшкодування ПДВ. Керiвництво Компанiї вважає, що сума заборгованостi Держави буде погашена грошовими коштами. Керiвництво Компанiї очiкує на вiдшкодування податку на додану вартiсть акумульованого на дату 31 грудня 2017 р. в сумi 31 594 тис. грн. до кiнця 2018 року, вiдповiдно.
Судовi позови
Компанiя значною мiрою використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику умовних зобов'язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або виникнення зобов'язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому.
2.4.Заява про використання облiкової полiтики

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi ПрАТ "Укрграфiт" використовувало тi ж самi облiковi полiтики, що i при складаннi фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2016.
Вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" коригування показникiв до 2016 року було проведено шляхом ретроспективного перерахування статей фiнансових звiтiв.
Зведенi данi щодо проведених коригувань представленi у таблицях 1, 2.
Таблиця 1(тис. грн.)
Стаття фiнансових звiтiв Залишок на 01.01.2017 до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2017 пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок коригувань
Актив
Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби 541 556 (3) 541 553
Первiсна вартiсть 873 380 (103) 873 277
знос 331 824 (100) 331 724
Запаси 753 533 (57) 753 476
Виробничi запаси 257 781 (57) 257 724
Незавершене виробництво 383 030 383 030
Готова продукцiя 112 421 112 421
Товари 301 301
Витрати майбутнiх перiодiв 394 (1) 393
Iншi оборотнi активи 2 489 (13) 2 476
Пасив
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги (433 177) (174) (433 351)
розрахунками з бюджетом (3 188) (1) (3 189)
Усього коригування активiв та зобов'язань (249) х
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (339 319)
249

(339 070)


Таблиця 2(тис. грн.)
Стаття звiту про фiнансовi результати Залишок на 01.01.2017 до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2017 пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок коригувань
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 458 731 1 458 731
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (1 117 209) (7) (1 117 216)
Валовий прибуток 341 522 (7) 341 515
Iншi операцiйнi доходи 6 932 (1) 6 931
Адмiнiстративнi витрати (69 171) (3) (69 174)
Витрати на збут (122 787) (56) (122 843)
Iншi операцiйнi витрати (43 230) (179) (43 409)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi 113 266 (246) 113 020
Iншi фiнансовi доходи 2 312 2 312
Фiнансовi витрати (31 572) (31 572)
Iншi доходи 7 337 7 337
Iншi витрати (60 137) (3) (60 140)
Фiнансовий результат до оподаткування
прибуток 31 206 30 957
збиток (249)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (24 982) (24 982)
Чистий фiнансовий результат Х
прибуток 6 224 (249) 5 975
збиток
Iнший сукупний дохiд (2 821) (2 821)
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (2 821) (2 821)
Сукупний дохiд 3 403 (249) (3 154)
2.5.Основнi положення облiкової полiтики
Класифiкацiя активiв i зобов'язань на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi.
Актив є оборотним, якщо:
- його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операцiйного циклу;
- вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi;
- його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiоду; або
- вiн являє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi
обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
- його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
- воно утримується в основному для цiлей торгiвлi; воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або
- у компанiї вiдсутнiй безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання на протязi як
мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як необоротнi / довгостроковi активи та зобов'язання.
Визнання справедливої вартостi
Справедлива вартiсть являє собою вартiсть, яка буде отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на припущеннi, що угода щодо продажу активу або передачi зобов'язання має мiсце:
- Або на основному ринку для цього активу чи зобов'язання,
- Або у вiдсутнiсть основного ринку, в найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи зобов'язання.
Компанiя повинна мати доступ до основного або найбiльш вигiдного ринку.
Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється за допомогою припущень, що учасники ринку повиннi використовувати при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, якщо припустити, що учасники ринку дiють у вiдповiдностi до власних економiчних iнтересiв.
Оцiнка справедливої вартостi не фiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди, використовуючи актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi.
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних обставинах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимального використання вiдповiдних ринкових даних i зведення до мiнiмуму використання неочевидних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi належать до категорiї в наведеної нижче iєрархiї справедливої вартостi, яка базується на ступенi рiвня джерел визначення вхiдних даних для оцiнки:
- Рiвень 1 - котирування (без коригувань) ринкової цiни на активних ринках для iдентичних активiв i зобов'язань
- Рiвень 2 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або побiчно спостережуванi на ринку
- Рiвень 3 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуванi на ринку.
З метою розкриття справедливої вартостi, Компанiя визначила класи активiв i зобов'язань на основi природних характеристик та ризикiв активу або зобов'язання i рiвня iєрархiї справедливої вартостi, як описано вище.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

Показник 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Гривня/ 1 долар США 28,067223 27,190858 24,000667
Гривня/ 1 євро 33,495424 28,422604 26,223129
Основнi засоби
Станом на дату переходу на МСФЗ керiвництво Компанiї використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, зробленi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об'єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об'єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об'єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався метод амортизованої вартостi замiщення.
Пiсля дати переходу на МСФЗ основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всiх необхiдних для такого визнання критерiїв. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у дохiд прибутках та збитках в момент їх понесення.
Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будiвлi 1 - 78
Машини та обладнання 1 - 31
Транспортнi засоби 1 - 14
Iнструменти 1 - 26
Iнше 5 - 24
Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, у якому об'єкт був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Незавершене будiвництво включає, переважно, капiталовкладення, понесенi внаслiдок будiвництва нових i реконструкцiї iснуючих основних засобiв. Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом об'єктiв основних засобiв, включаючи змiннi накладнi витрати, в тому числi капiталiзованi витрати на позики стосовно квалiфiкованих активiв. Амортизацiя цих активiв, як i аналогiчних об'єктiв основних засобiв, починається з моменту їх готовностi до використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться будiвлi та примiщення, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей. Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв'язку з залученням позикових коштiв.
Земля
Земля, що перебуває у власностi Компанiї, на якiй розташованi бiльшiсть з її виробничих потужностей, вiдображається за собiвартiстю. Компанiя сплачує земельний податок, який щорiчно розраховується державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. На землю, що не є власнiстю Компанiї, Компанiя має право використання протягом 49 рокiв та сплачує орендну плату, яка визначена в договорах оренди мiж пiдприємством та державними органами також виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiстю нематерiальних активiв є їхня справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про фiнансовi результати в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання з невизначеного на обмежений здiйснюється на перспективнiй основi.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про фiнансовi результати в момент припинення визнання цього активу.
Зменшення корисностi
Згiдно вимог МСБО (IAS)36 "Зменшення корисностi активiв", на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення корисностi нефiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами Компанiї. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими наявними показниками справедливої вартостi.
Розрахунок зменшення корисностi Компанiї 'рунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв, крiм гудвiла, визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При наявностi такої ознаки Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi використовувалися для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на предмет зменшення корисностi щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що кориснiсть їхньої балансової вартостi могла зменшитися. Тестування проводиться на iндивiдуальнiй основi.
Фiнансовi активи
Визнання та оцiнка доходiв
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, позики та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, що утримуються до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, якi встановлюються законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Компанiя не класифiкувала жоднi фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або що утримуються до погашення чи наявнi для продажу.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання торгова та iнша дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.


Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
минув строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi й без iстотної затримки за "транзитною" угодою; й або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала "транзитну" угоду, й при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передала контроль над активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь Компанiї в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до сплати.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв або основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також, на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, ознаки помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками за активами.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально суттєвих фiнансових активiв або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально суттєвими. У разi якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається окремо, суттєвого або несуттєвого, вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, та щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв унаслiдок зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, й сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз метою оцiнювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи облiковуються у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть разом iз вiдповiдним резервом списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзоване чи передане Компанiї. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується у зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Кредиторська заборгованiсть та позики
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть i процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню в балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки.
Запаси
Запаси класифiкуються Пiдприємством наступним чином: виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари.
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Вартiсть запасiв визначається виходячи iз середньозваженої собiвартостi i включає витрати, понесенi на придбання запасiв, доставку до мiсця їх знаходження i доведення до стану, необхiдного для їх використання або продажу. Зниження вартостi морально застарiлих запасiв i матерiалiв, якi повнiстю або частково втратили свою первiсну якiсть, а також запасiв i матерiалiв, поточна ринкова вартiсть яких знизилася, вiдображається як резерв пiд знецiнення запасiв i матерiалiв. Фактична вартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, що забезпечують поточне мiсце знаходження i стан запасiв.
При списаннi у виробництво чи iншому вибуттi Компанiя оцiнює запаси за середньозваженою вартiстю. Оцiнка товарiв у роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється по методу роздрiбних цiн.
Податки до вiдшкодування
Податки до вiдшкодування представленi, в основному, вiдшкодовуванню з бюджету суми податку на додану вартiсть, що стосується придбання товарiв та послуг у квалiфiкованих постачальникiв. Керiвництво Компанiї вважає, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов'язань зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають кошти в касi та на розрахункових рахунках, а також депозити до запитання i iншi рахунки i вклади, якi мають характеристики вкладiв до запитання, якi можна поповнювати в будь-який час, а також користуватися даними засобами без попереднього сповiщення або штрафiв за вилучення коштiв ранiше строку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов'язань на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати щорiчно у складi iнших операцiйних доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов'язань або орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов'язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування забезпечення, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Пенсiї та iншi винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi
Компанiя здiйснює встановленi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України за ставками, чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати працiвникiв. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм того, Компанiя має юридичнi зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiйних виплат певним категорiям чинних i колишнiх спiвробiтникiв Компанiї. Данi зобов'язання є незабезпеченими i в основному подiбнi до тих, якi iснують для незабезпечених планiв з встановленою виплатою. Витрати, пов'язанi з даним планом, визнаються у фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць для працiвникiв, якi мають право на отримання такої пенсiї. Розрахунок заборгованостi, пов'язаної з даними пенсiйними зобов'язаннями, мають застосовуватися з використанням актуарних методiв на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, 'рунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом у результатi цiєї угоди. Оренда, за умовами якої iстотна частка ризикiв i винагород залишається у орендодавця, класифiкується як операцiйна. Виплати, зробленi за договорами операцiйної оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень, отриманих вiд орендодавця), включаються до звiтiв про фiнансовi результати на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї оренди.
Зобов'язання з охорони навколишнього середовища
Дотримання законодавства з охорони навколишнього середовища в Українi знаходиться на етапi розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує державну полiтику щодо охорони навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої зобов'язання з охорони навколишнього середовища.
Умовнi активи та зобов'язання
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у балансi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання доходiв, вiдповiдно до встановлених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв зазвичай визнаються при доставцi товару, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Процентнi доходи
Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв (з використанням номiнальних процентних ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим ставкам). Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовi результати.

Визнання собiвартостi реалiзованої продукцiї та iнших витрат

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду. Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються Компанiєю в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв, у яких Компанiя зареєстрована). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок та податкового законодавства, якi набули чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного прибутку, визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України, з використанням таких податкових ставок.
Поточний податок на прибуток, за наявностi, що стосується статей, якi вiдображаються безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.

Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду й знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду й визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi ставок податку (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї й податкового органу.

Податок на додану вартiсть.

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод.
Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається розгорнуто.

Гiперiнфляцiя

За пiдсумками 2015-2017 рокiв темп зростання рiвня iнфляцiї склав 183,1%.
Незважаючи на те, що показник кумулятивного рiвня iнфляцiї за трирiчний перiод перевищив 100%, Компанiя не проводила перерахунок статей фiнансової звiтностi.
Таке судження 'рунтується на тому, що у 2017 роцi в Українi не виконуються iншi критерiї визнання країни з гiперiнфляцiйною економiкою, вказанi у п. 3 МСФБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". Фактично у 2017 роцi в Українi:
- у зв'язку iз низькою забезпеченiстю грошовими коштами, значним зростанням комунальних тарифiв основна маса населення не мала можливостi зберiгати свої цiнностi у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi;
- цiни на товари та послуги наводяться тiльки у нацiональнiй валютi;
- вiдсотковi ставки та цiни офiцiйно не iндексуються згiдно iндексу цiн;
- операцiї з продажу та придбання на умовах вiдстрочки платежу займають незначну частку роздрiбного ринку України.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючи подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень.
Перерахованi нижче новi стандарти i iнтерпретацiї стали обов'язковими з 1 сiчня 2017 року, але не зробили iстотного впливу на Компанiю.
o "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї" - Поправки до МСФЗ (IAS) 7 (випущенi 29 сiчня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Поправки, внесенi в МСФЗ (IAS) 7, вимагають розкриття iнформацiї про змiни в зобов'язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi.
o "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв" - Поправки до МСФЗ (IAS) 12 (випущенi 19 сiчня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати).
o Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 2014-2016 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 (випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати).
o КТМФЗ (IFRIC) 22 - "Операцiї в iноземнiй валютi та передоплата вiдшкодування" (випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). КТМФЗ (IFRIC) 22 роз'яснює, що дата операцiї з метою визначення валютного курсу, що використовується при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу (або їх частини), - це дата, на яку органiзацiя спочатку приймає до облiку негрошовий актив або не грошове зобов'язання, що виникають в результатi передоплати вiдшкодування в iноземнiй валютi. У разi декiлькох платежiв або надходжень, здiйснених на умовах передоплати, органiзацiї необхiдно визначити дату кожного платежу або надходження, здiйснених на умовах передоплати.

Новi облiковi положення
Опублiковано низку нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв Компанiї, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, i якi Компанiя не прийняла достроково:
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (c змiнами, внесеними в липнi 2014 р вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати), представлено у новiй редакцiї у повному об'ємi. У стандартi переглянутi питання щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, передбачено нову модель знецiнення фiнансових iнструментiв на пiдставi очiкуваних збиткiв, доповненi принципи облiку хеджування. Стандарт не матиме вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти пiдприємства.

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (випущений 28 травня 2014 року i набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати)
Новий стандарт вводить ключовий принцип, вiдповiдно до якого виручка повинна визнаватися, коли товари або послуги передаються клiєнту, за цiною угоди. Будь-якi окремi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi знижки i ретроспективнi знижки з цiни за договором, як правило, розподiляються на окремi елементи. Якщо розмiр винагороди змiнюється з якої-небудь причини, слiд визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не схильнi до iстотного ризику перегляду. Витрати, пов'язанi з отриманням та укладенням договорiв з клiєнтами, повиннi бути капiталiзованi та амортизованi протягом термiну надходження економiчних вигод вiд договору. Компанiя ретельно проаналiзувала вимоги МСФЗ (IFRS) 15 та дiйшла попереднього висновку, що стандарт не має впливу на переважну бiльшiсть операцiй за якими вона отримує дохiд що являють собою продаж товарiв кiнцевим клiєнтам.

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений 13 сiчня 2016 року i набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати)
Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї в звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi операцiйної або фiнансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, i замiсть цього вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням в звiтi про прибутки i збитки. Вiдносно облiку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх в звiтностi. В даний час пiдприємство проводить оцiнку впливу цього стандарту на свою фiнансову звiтнiсть.

Передбачається, що iншi новi чи переглянутi стандарти якi будуть обов'язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2018 року, не матимуть суттєвого впливу на Компанiю:
o "Продаж або внесок активiв в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство iнвестором" - Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 (випущенi 11 вересня 2014 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються пiсля дати, визначеної Радою з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi).
o Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй" (випущенi 20 червня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
o Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" i МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" - Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 (випущенi 12 вересня 2016 року i набирають чинностi в залежностi вiд обраного пiдходу: для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати - для органiзацiй, що вибрали тимчасове виключення, i для рiчного перiоду, з якого органiзацiя вперше почала застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 - для органiзацiй, якi вибрали пiдхiд накладення).
o Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 2014-2016 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 i МСФЗ (IAS) 28 (випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
o "Переклади в склад або зi складу iнвестицiйної нерухомостi" - Поправки до МСФЗ (IAS) 40 (випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
o МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" (випущений 18 травня 2017 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати).
o КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо методiв оподаткування доходiв" (побачило свiт 7 червня 2017 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
o "Характеристики дострокового погашення, який передбачає негативну компенсацiю" - Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (випущенi 12 жовтня 2017 року i набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
o "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих органiзацiях i спiльних пiдприємствах" - Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" (випущений 12 жовтня 2017 року i набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р або пiсля цiєї дати).
o Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 2015-2017 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ (IAS) 12 and МСФЗ (IAS) 23 (випущенi 12 грудня 2017 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше дати).
o "Змiни, секвестрування або погашення програми" - Поправки до МСФЗ (IAS) 19 Виплати працiвникам (випущенi 7 лютого 2018 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Якщо вище не вказано iнше, то перерахованi новi положення не матимуть iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть.
3. Доходи i витрати
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включав:
2017 р. 2016 р.
Реалiзацiя:
Вогнетривкi вироби 60 374 23 511
Неметалевi мiнеральнi вироби 839 431 607 332
Iнше електричне устаткування 1 498 709 827 888

2 398 514 1 458 731
У 2017 роцi 41% доходу було отримано вiд реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку (2016: 38%).

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включала:
2017 р. 2016 р.

Електроенергiя, вода та природний газ 342 258 260 310
Сировина, допомiжнi матерiали 1 137 919 637 933
Амортизацiя 28 227 29 047
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 204 649 149 706
Iнше 51 163 40 220

1 764 216 1 117 216

Iншi доходи включали:
2017 р. 2016 р.
Операцiйнi:
Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг 16 18
Дохiд вiд продажу оборотних активiв 14 223 2 083
Дохiд вiд оприбуткування ранiше списаних активiв
Iншi операцiйнi доходи 7 368 5 935 3 593 1 237
Iншi доходи 7 495 7 337

35 037 14 268

Адмiнiстративнi витрати включали:
2017 р. 2016 р.

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 58 956 44 746
Професiйнi послуги 3 762 3 313
Знос i амортизацiя 960 832
Витрати на вiдрядження 349 393
Податки, збори, обов'язковi платежi 8 009 6 394
Банкiвськi комiсiї 2 414 2 021
Iнше 10 520 11 475

84 970 69 174

Витрати на збут включали:
2017 р. 2016р.

Транспортнi послуги 159 430 99 353
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 12 107 8 310
Амортизацiя 45 37
Витрати на пакування 19 260 12 353
Витрати на вiдрядження 977 726
Iнше 2 804 2 064

194 623 122 843

Iншi витрати включали:
2017 р. 2016 р.
Операцiйнi: 35 579 43 409
Штрафи та пенi 45 201
Сумнiвнi борги 656 3 943
Утримання об'єктiв оздоровчого та культурного призначення 1 680 1 582
Операцiйнi курсовi рiзницi 20 894 25 274
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 12 304 12 409
Iншi витрати:
30 127 60 140
65 706 103 549

Фiнансовi доходи:
2017 р. 2016 р.
Iншi фiнансовi доходи
Процентнi доходи на залишки грошових коштiв 1 807 2 312

1 807 2 312

Фiнансовi витрати:
2017 р. 2016 р.

Витрати по процентним кредитам та позикам 4 226 9 775
Витрати на вiдсотки за актуарним облiком 14 164 14 761
Iншi фiнансовi витрати 7 816 7 036

26 206 31 572

4. Податок на прибуток
Складовi доходу з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня були такими:
2017 р. 2016 р.

Поточний податок на прибуток 54 385 6 865
Дохiд вiд змiни вiдстроченого податку 1 217 18 117

Доход з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 55 602 24 982

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi та добутком бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня:
2017 р. 2016р.

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 299 637 30 957

За нормативною ставкою податку на прибуток 18% (2016: 18%) (53 935) (5 572)

Ефект постiйних рiзниць, що не оподатковуються або не вираховуються для цiлей оподаткування (1 667) (19 410)

224 035 5 975

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. вiдстрочений податок на прибуток виник за такими статтями:
1 сiчня 2016 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2016 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2017 р.

Вiдстрочений податковий актив:

Пенсiйнi зобов'язання 21 058 - -
Iншi зобов'язання та резерви 499 273 328
Резерв сумнiвних боргiв - 1 897 1 001
21 557 2 170 1 329

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
Основнi засоби 31 527 30 300 30 687
Фiнансовi зобов'язання дисконт
82
80 68
31 609 30 380 30 755

Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання: 10 052 18 158 - 28 210 1 217 - 29 426

Компанiя залiковує податковi активи та зобов'язання тiльки тодi, коли вона має юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання стосуються податкiв на прибуток, що стягуються тим самим податковим органом.
За 2017 рiк Компанiєю не виплачувались своїм акцiонерам дивiденди i тому це не вплинуло на податок на прибуток.

5. Основнi засоби
Основнi засоби включали:
Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти прилади, офiсне обладнання Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво Усього
Iсторична або умовна вартiсть:
На 1 сiчня 2016 р. 21 541 370 983 431 101 12 297 14 754 11 629 29 513 891 818
Надходження - 5 319 6 945 20 468 917 106 343 120 012
Вибуття - 647 1 244 246 183 377 13 649 16 346
На 31 грудня 2016 р. 21 541 375 655 436 802 12 071 15 039 12 169 122 207 995 484

Надходження - 57 463 275 580 4046 930 4260 257 411 599 690
Вибуття - 11061 6 529 23 356 731 341 859 360 559
На 31 грудня 2017 р. 21 541 422 057 705 853 16 094 15 613 15 698 37 759 1 234 615

Знос:
На 1 сiчня 2016 р. - 94 487 178 025 9 316 10 147 11 299 - 303 274
Нараховано за рiк - 8 655 20 073 376 578 945 - 30 627
Вибуття - 397 1 013 241 154 372 - 2 177
На 31 грудня 2016 р. - 102 745 197 085 9 451 10 571 11 872 - 331 724


Нараховано за рiк - 9 143 19 843 497 625 2143 - 32 251
Вибуття - 10970 4 235 22 350 715 - 16 292
На 31 грудня 2017 р. - 100 918 212 693 9 926 10 846 13 300 - 347 683
Нематерiальнi активи:
31 грудня 31 грудня 1 сiчня 2017 р. 2016 р. 2016 р.
Вартiсть нематерiальних активiв 293 917 918
Первiсна вартiсть 2 020 2 645 2 568
Знос 1 727 1 728 1 650

Iнвестицiйна нерухомiсть:
31 грудня 31 грудня 1 сiчня 2017 р. 2016 р. 2015 р.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 282 287 293
Первiсна вартiсть 342 342 342
Знос 60 55 49

Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi у 2017 роцi склав 48 тис. грн.(у 2016 . роцi 44 тис. грн..)

6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за iсторичною собiвартiстю та станом на 31.12.2017р. включають:

Назва пiдприємства Дата внеску Сума внеску Форма внеску
Бiржа металiв м. Москва 1991 г. 0,3 Акцiї
Асоцiацiя "Содружество" 04.04.1994 0,2 паєвий внесок
АТ "Свiт" 06. 1998 1,3 Акцiї
1,8


7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
До складу статтi довгострокова дебiторська заборгованiсть входять позики, виданi працiвникам Компанiї на строк бiльш нiж 12 мiсяцiв.
8. Запаси
Запаси включали таке:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 1 сiчня 2016 р.
Сировина та матерiали 327 811 258 779 248 067
Незавершене виробництво 532 213 383 030 410 860
Готова продукцiя 76 573 112 421 106 956
Товари для продажу 320 301 371

Резерв пiд застарiлi та неходовi запаси (453) (1 055) (74)

936 464 753 476 766 180
9. Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть включала таке:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 1 сiчня 2016 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть, валова сума 378 623 187 472 179 468

Резерв пiд зменшення корисностi (5 560) (9 932) (6 002)
373 063 177 540 173 466


Змiни у резервi пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi включали:
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi

На 1 сiчня 2016 р. 6 002
Нараховано 5 543
Використано за рiк 1 613
На 31 грудня 2016 р. 9 932

Нараховано за рiк 11
Використано за рiк 4 383

На 31 грудня 2017 р. 5 560
Здiйснено коригування резерву сумнiвних боргiв у зв'язку iз погашенням частини заборгованостi у сiчнi та лютому 2018 року.
Аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення:

Усього Не прострочена i без зменшення корисностi До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Понад 18 мiсяцiв

31 грудня 2017 р. 378 623 366 395 4 809 66 7 353
31 грудня 2016 р. 187 472 172 559 5 539 796 8 578
Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною й, як правило, погашається протягом 15-90 днiв. Компанiя може приймати вiдстрочку у погашеннi торгової дебiторської заборгованостi поза узгодженi договiрнi строки, коли такi вiдстрочки вважаються прийнятною альтернативою з точки зору вiдносин з клiєнтом.
10. Iнша дебiторська заборгованiсть
Iншi дебiторська заборгованiсть та оборотнi активи включали:
31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р. 1 сiчня
2016 р.

Податок на додану вартiсть до вiдшкодування та iн. 31 595 30 153 25 403
Передплачений податок на прибуток - 5 542 12 255
Авансовi платежi здiйсненi 18 274 30 872 17 283
Iнше
5 354 4 285 4 037
55 223 70 852 58 978

11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi

1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового курсу
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень (тi, що мають котирування та спостережуванi) 2 рiвень (тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень (тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Дата оцiнки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - - - - 373 063 177 540 373 063 177 540
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами - - - - 18 274 30 872 18 274 30 872
з бюджетом - - - - 31 595 35 695 31 595 35 695
Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 115 253 162 230 115 253 162 230

3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2016 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 31.12.2017 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 177 540 195 523 373 063
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 30 872 -12 598 18 274
з бюджетом 35 695 -4 100 31 595
Грошовi кошти та їх еквiваленти 162 230 -46 977 115 253

4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2017 2016 2017 2016
1 2 3 4 5
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 373 063 177 540 373 063 177 540
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 18 274 30 872 18 274 30 872
з бюджетом 31 595 35 695 31 595 35 695
Грошовi кошти та їх еквiваленти 115 253 162 230 115 253 162 230

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включали: (тис. грн.)
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 1 сiчня 2016 р.

Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 92 484 47 052 60 687
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в євро
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в дол. США
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в росiйських рублях 203 22 438 126 170 83 625
65 76
1 071
109
Грошовi кошти у касi 2 2 1
Еквiваленти грошових коштiв (акредитив) - 31 316 -
115 253 162 230 61 944

13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу
Компанiя має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному Пенсiйному Фонду України додатковi пенсiї сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i чинних працiвникiв Компанiї. У вiдповiдностi з планом, працiвники Компанiї, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах шкiдливих для здоров'я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним Фондом України та потiм компенсуються Компанiєю. Зобов'язання за цим планом вiдносяться до планiв з визначеною виплатою.
Станом на 31 грудня 2017 р., загальна кiлькiсть учасникiв плану складала 1 947 колишнiх i чинних працiвникiв, враховуючи 671 пенсiонера (31 грудня 2016 р.: 1 993 та 708, вiдповiдно;1 сiчня 2016 р.: 2 532 та 1 191, вiдповiдно). Наступна таблиця розкриває компоненти витрат за планом, якi визнанi в звiтi про фiнансовi результати та суми зобов'язань за планом яки визнанi в балансi. Витрати за планом, за винятком витрат на вiдсотки, включено в собiвартiсть реалiзацiї; витрати на вiдсотки включено до фiнансових витрат.

31 грудня
2017 р. 31 грудня 2016 р. 01 сiчня 2016 р.
Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань 145 912 75 185 80 284
Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi 6 861 5 515 4 362

152 773 80 700 84 646

Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списками № 1та № 2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи".
Розрахунки базуються на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. Перiод прогнозу основних припущень прийнятий з 2018 року по 2022 рiк. Коригування резерву проводяться щорiчно.
Розрахунок суми резерву на виплату пенсiйних зобов'язань базується на:
- кiлькостi робiтникiв, якi працюють у важких умовах та мають право на достроковий вихiд на пенсiю за списками № 1 та № 2. У списках були врахованi працiвники, якi вже вийшли на пенсiю, або вийдуть на пенсiю iз 01.01.2018 р., звiльненi працiвники, якi працювали згiдно спискам № 1 та № 2 ;
- визначеннi розмiру виплат, якi мають бути переведенi за поточний i передуючий перiоди. У розрахунку враховувались актуарнi припущення вiдносно демографiчних змiнних, таких як текучiсть, i фiнансових змiнних, таких як майбутнє збiльшення пенсiй, якi впливатимуть на величину витрат при виплатi пенсiй;
- дисконтуваннi методом прогнозної умовної одиницi для визначення сучасної приведеної вартостi зобов'язань за пенсiйним планом зi встановленими виплатами.
Вiдшкодування зобов'язань згiдно з колективною угодою здiйснюється при звiльненнi працiвника i дотриманнi певних умов, згiдно з угодою.
Розрахунок робиться для кожного працiвника по формулi залежно вiд ряду параметрiв, у тому числi вiку при звiльненнi, розмiру заробiтної плати, стажу роботи.


Теперiшня вартiсть зобов'язання за планом на 31 грудня
Компанiя оцiнює, що виплати за планом в 2018 роцi складуть 21 578 тис. грн. Середня тривалiсть зобов'язання за встановленими виплатами за планом на дату 31 грудня 2017 р. складала 45 рокiв (31 грудня 2016 р.: 45 рокiв).
Основнi припущення використанi при визначеннi зобов'язань по виплатах працiвникам Компанiї наведенi нижче:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 1 сiчня 2016 р.

Ставка дисконтування % 16 18 18
Щорiчне зростання заробiтної плати % 3 3 3
Щорiчна плиннiсть кадрiв % 2,5 1,5 1,5

14. Довгостроковi кредити та позики
Вiдсотковий кредит вiд комерцiйного банку був отриманий для цiлей капiтальних iнвестицiй, що складається з реконструкцiї цеху графiтацiї Компанiї.
Довгостроковi зобов'язаннями представленi у виглядi реструктуризованої заборгованостi по зобов'язанням. Строк погашення заборгованостi 2021 рiк. Для дисконтування довгострокової заборгованостi пiдприємство використовує ставку 7%.
(тис. грн.)
Загальнi вiдомостi про заборгованiсть Вартiсть заборгованостi на 31.12.2017 Справедлива вартiсть на 31.12.2017 Фiнансовi витрати за 2017р.
усього, у тому числi довгострокова частина поточна частина довгострокової заборгованостi
Процентний кредит деномiно-ваний в гривню 266 639 266 639 207 386 59 253 -
Iншi довгостро-ковi зобов'язання деномiнованi в гривнi 128 438 128 438 128 438 - 12 042
Усього 395 077 395 077 335 824 59 253 12 042
15. Короткостроковi кредити банкiв
Процентнi кредити банкiв складали:
Процентна ставка, % рiчних 31 грудня
2017 р. 31 грудня 2016 р. 1 сiчня 2016 р.
деномiнованi в гривнi тис. грн. 39 294 67 977 230 753

Вiдсотковi кредити вiд комерцiйних банкiв були отриманi для цiлей поповнення обiгових коштiв Компанiї.
16. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р 1 сiчня 2016 р.

Заборгованiсть перед торговими постачальниками 703 206 433 351 338 524

Станом на 31 грудня 2017 р. загальна сума торгової та iншої кредиторської заборгованостi включала заборгованiсть, деномiновану у гривнях, в сумi 13 906 тис. грн., деномiновану в євро, в сумi 62 431 тис. грн., i заборгованiсть, деномiновану в дол. США, в сумi 626 869 тис. грн. (31 грудня 2016 р.: 8 695 тис. грн., 49 046 тис. грн., 375 610 тис. грн., вiдповiдно).
17. Iншi короткостроковi зобов'язання
Iншi короткостроковi зобов'язання включали:
31 грудня 2017р. 31 грудня 2016р. 1 сiчня 2016р.

Заробiтна плата
Розрахунки зi страхування 11 938
3 109 10 259
2 669 7 641
2 439
Поточнi забезпечення виплат персоналу 54 098 43 401 41 301
Зобов'язання щодо платежiв до бюджету 52 666 3 189 1 808
Заборгованiсть за одержаними авансами 7 937 632 1 723
Iнше: 505 490 1 117

130 253 60 640 56 029


18. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням.

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року активи у заставi та активи з обмеженим використанням були такими:
тис.грн.
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Основнi засоби 226 764 315 452
Товари в обiгу - 37 240
Всього активiв у заставi та активiв з обмеженим використанням 226 764 352 692
19. Операцiї зi зв'язаними сторонами
Зв'язанi сторони визначаються Компанiєю у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони", та при розглядi можливих вiдносин зв'язаних сторiн основна увага придiляється сутностi вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. За своєю сутнiстю операцiї зi зв'язаними сторонами не можуть розглядатися як такi, що здiйснюються на звичайних комерцiйних умовах.
Згiдно до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають:
- пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
- асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора;
- фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи;
- провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб;
- пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує.
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн.
До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства.

В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних". Рiшення про те, якi сторони являються пов'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз пов'язаними сторонами.

До таких пiдприємств в першу чергу належать усi пiдприємства, якi контролюються ПрАТ "Укрграфiт" або здiйснюють контроль над пiдприємством.
Пов'язаними сторонами пiдприємства є:
Пайове товариство Талiєнталь;
Пайове товариство Генезес Iнвест;
Пайове товариство Реетвекс;
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед".
У звiтному перiодi операцiй iз пов'язаними сторонами не вiдбувалось.

Ключовий управлiнський персонал
Ключовий управлiнський персонал Компанiї складається з восьми осiб та включає членiв Дирекцiї та Наглядової ради Компанiї. У 2017 роцi виплачено ключовому управлiнському персоналу винагороду у сумi 5 377 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 р. Компанiя не має заборгованостi за виплатами ключовому управлiнському персоналу.
20. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання
Загальнi економiчнi умови
2017 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв. Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2013 роцi та триває, призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют та продовжувалася у 2017 роцi, хоча й в меншiй мiрi нiж в 2014-2016 роках.
Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2017 року склав 13,7% (рiчний темп iнфляцiї за 2016 рiк 12%).
Девальвацiя нацiональної валюти протягом 2017 року була помiрною. Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 26,94819 гривнi за 1 долар США.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.
На економiку України у 2018 роцi в значнiй мiрi будуть впливати економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Продовжуються воєннi дiї на сходi України, блокада схiдних територiй, якi можуть загрожувати збiльшенням боргового навантаження та недоступнiстю ринку сировини для металургiйної промисловостi. Вiд того, як будуть розвиватися подiї на сходi в 2018 роцi, багато в чому залежать усi iншi елементи економiки в країнi.
Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися i це дозволить адекватно реагувати на можливе погiршення ситуацiї. Одними з основних принципiв побудови стратегiї пiдприємства є диверсифiкацiя асортименту виробленої продукцiї та ринкiв збуту. За рахунок високої якостi продукцiї i гнучкої цiнової полiтики Компанiя зберiгає високий рiвень поставок.

Податкове та iнше законодавство

Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує розвиватися. В останнi роки законодавство про податки i збори все частiше пiддається змiнам, доповненням i уточненням, що стосуються як загальних питань оподаткування, так i порядку обчислення i сплати окремих податкiв. При цьому зробити прогнози стосовно впровадження цих змiн та їх впливу на фiнансовi потоки пiдприємства досить складно. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень.

На думку керiвництва, його тлумачення є належними i надiйними, але немає гарантiй того, що вони не стануть причиною претензiй з боку податкових органiв.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало та сплатило всi вiдповiднi податки.
ПрАТ "Укрграфiт" виконує всi вимоги податкового законодавства, здiйснює постiйний монiторинг змiн i доповнень, внесених у закони та iншi нормативнi правовi акти, що стосуються оподаткування, оцiнює i прогнозує ступiнь можливого впливу таких змiн на дiяльнiсть, але в умовах недосконалого i часто мiнливого податкового законодавства не можна виключати ризикiв пред'явлення податкових претензiй.
ПрАТ "Укрграфiт" як законослухняний платник податкiв докладає всiх зусиль, спрямованих на дотримання податкового законодавства, а в разi необхiдностi, вдається до захисту своїх позицiй в судах.
Слiд зазначити, що рiшення всiх судових справ пiдприємства з контролюючими органами були прийнятi на користь Компанiї, тому у данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.
Судовi позови
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає стороною судових позовiв i претензiй.
Компанiя вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть, яка може виникнути у результатi таких позовiв та претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у майбутньому.
Дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища
Система заходiв iз дотримання природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. Дiяльнiсть Компанiї пiдпадає пiд нормативнi заходи контролю щодо охорони навколишнього середовища. Така дiяльнiсть передбачає отримання квот та лiцензiй на допустимi викиди в атмосферу шкiдливих (забруднюючих) речовин, забруднення вод i скидання вiдходiв. Перевищення будь-яких iз зазначених квот може мати негативний вплив на можливiсть здiйснення безперервної господарської дiяльностi в майбутньому. За поточних правил, якi забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, Компанiя вважає, що її дiяльнiсть здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища, що дiяли станом на 31 грудня 2017 року.
Оренда землi
На землю, що не є власнiстю Компанiї, на якiй розташованi деякi з її виробничих потужностей, Компанiя має право використання протягом 49 рокiв та сплачує орендну плату, яка визначена в договорах оренди мiж пiдприємством та державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi, з урахуванням щорiчного коефiцiєнта iндексацiї грошової оцiнки землi.
21. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам Компанiї, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Компанiєю здiйснюється постiйний контроль за процесом управлiння ризиками, при цьому всi стратегiчнi рiшення спрямовуються фактично контролюючою стороною, й орiєнтований на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. Згiдно з полiтикою Компанiї, похiднi фiнансовi iнструменти не використовуються для цiлей управлiння ризиками.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної дiяльностi Компанiї (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї) та фiнансової дiяльностi (пов'язаної iз залученням та погашенням процентних кредитiв та позик, деномiнованих в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї).
Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, зокрема, долар США та євро, вiдiграють значну роль у господарських операцiях Компанiї.
Офiцiйнi обмiннi курси української нацiональної валюти гривнi до долара США та євро, встановленi Нацiональним банком України, були такими:

Долар США Євро

31 грудня 2017 р. 28,067223 33,495424
Середнiй курс за 2017 рiк 26,5966 30,0042
31 грудня 2016 р. 27,190858 28,422604
Середнiй курс за 2016 рiк 25,5513 28,2919
1 сiчня 2016 р. 24,000667 26,223129
Валютний ризик Компанiї пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках.
У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику пiдприємства (щодо курсу обмiну гривнi до долара США) станом на кiнець звiтного перiоду:
тис. грн.
31 грудня 2017 р 31 грудня 2016 р
Монетарнi фiнансовi активи 301 550 219 785
Монетарнi фiнансовi зобов'язання (1 123 670) (901 341)
Чиста балансова позицiя (822 120) (681 556)
У зв'язку з цим валютним ризиком змiцнення чи послаблення долара США на 10% по вiдношенню до гривнi призвело б до збiльшення чи зменшення збитку пiдприємства до оподаткування на 82 212 тисяч гривень, вiдповiдно (на 31 грудня 2016 року - на 68 156 тисяч гривень).
Об'рунтовано можливi змiни курсiв обмiну iнших валют не мали б суттєвого впливу на фiнансовi результати пiдприємства.
Монiторинг та аналiз цього ризику здiйснюється шляхом встановлення максимальної величини вiдкритої валютної позицiї Компанiї. Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають грошовi кошти та їх еквiваленти в банках, банкiвськi депозити, а також торгову дебiторську заборгованiсть.
Пiдприємство здiйснює операцiї виключно з постiйними та кредитоспроможними сторонами. В вiдповiдностi з полiтикою Компанiї новi партнери, бажаючi здiйснювати торговi операцiї на умовах комерцiйного кредиту, пiдлягають процедурi кредитної перевiрки. Крiм того, дебiторська заборгованiсть такого покупця пiдлягає постiйному монiторингу для забезпечення впевненостi в тому, що ризик неповернення заборгованостi мiнiмальний. Незважаючи на те, що темпи погашення дебiторської заборгованостi схильнi до впливу економiчних чинникiв, керiвництво Компанiї вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створеного резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi
Максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi даних iнструментiв. Станом на 31 грудня 2017 р. торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї становила 373 063 тис. грн. (31 грудня 2016 р: 177 540 тис. грн.). (Примiтка 9)
Кредитний ризик Компанiї, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, виникає у результатi невиконання контрагентом своїх зобов'язань, при цьому максимальний ризик дорiвнює їх балансовiй вартостi на звiтну дату. (Примiтка 12)
У пiдприємства немає iстотної концентрацiї кредитного ризику.
Ризик лiквiдностi
Метою Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi Компанiя значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi Компанiї та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї за строками погашення на основi договiрних недисконтованих платежiв включали:

До 12 мiсяцiв 12-24 мiсяцiв Понад 24 мiсяцi Усього
На 31 грудня 2017 р.
Процентнi кредити та позики (Примiтка 14,15) 39 294 - 266 639 305 933
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 16) 349 697 135 617 217 892 703 206
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 17) 505 - - 505

На 31 грудня 2016 р.
Процентнi кредити та позики (Примiтка 14,15) 67 977 - 293 149 361 126
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 16) 221 724 211 627 - 433 351
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 17) 490 - - 490

На 1 сiчня 2016 р.
Процентнi кредити та позики (Примiтка 14,15) 230 753 - 88 333 319 086
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 16) 286 652 23 760 28 112 338 524
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 17) 1 117 - - 1 117

Управлiння ризиком достатностi капiталу
Основна мета полiтики Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у забезпеченнi дотримання Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою пiдтримання безперервностi дiяльностi Компанiї.
Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з урахуванням змiн в економiчних умовах. Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Протягом 2017 року змiн у цiлях, полiтицi та процесах не вiдбулося.
Компанiя вважає фiнансову i торгову заборгованiсть та капiтал першочерговими джерелами ресурсiв капiталу.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" коригування показникiв до 2016 року було проведено шляхом ретроспективного перерахування статей фiнансових звiтiв.


Прибуток на акцiю
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., середньозважена кiлькiсть простих акцiй становила 69 838 500 простих акцiй. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2017 року не змiнювалася.
Суми базового/розбавленого прибутку на акцiї розраховувалися шляхом дiлення прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., який приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй.
Вiдповiдно до п. 24 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах iнфляцiї" на початку першого перiоду застосування цього Стандарту складовi частини власного капiталу (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) перераховуються з використанням загального iндексу цiн з дати, коли цi складники були внесенi або виникли iншим чином. Перерахований нерозподiлений прибуток обчислюється як балансуюча сума з усiх iнших сум у перерахованому Звiтi про фiнансовий стан.
Тобто, статутний капiтал пiдприємства пiдлягає вiдповiдному коригуванню, яке виконується як добуток вартостi статутного капiталу на загальний iндекс iнфляцiї з дати створення пiдприємства до 31.12.2000 року (у мiжнароднiй практицi вважається, що до цього часу Україна була країною iз гiперiнфляцiйною економiкою).
Проте, враховуючи вимоги дiючого законодавства України стосовно можливостi змiни статутного капiталу тiльки у разi проведення вiдповiдних реєстрацiйних змiн, коригування, якi необхiдно провести згiдно iз МСФЗ 29, не виконувались.
Нижче наводиться iнформацiя про прибуток та кiлькiсть акцiй, яка була використана при обчисленнi базового/розбавленого прибутку на акцiю:


Прибуток, що приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, за перiод

244 035
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй за рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 р.
69 838 500
Прибуток на акцiю, у гривнях 3,49428

Загальними зборами акцiонерiв Компанiї вiд 25 квiтня 2017 р., протокол № 24, прийнято рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк у сумi 6 224 тис. грн. наступним чином:
- 6 224 тис. грн. направлено на поповнення обiгових коштiв.
Резервний фонд Компанiї на 31.12.2016 р. склав 58 524 тис. грн., на 31.12.2017 р. склав 58 524 тис. грн., або 25 % статутного капiталу.
тис. грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
На 1 сiчня 58 524 - 49 172
Нараховано - 58 524
Використано - (49 172)
На 31 грудня 58 524 58 524 -

Додатково вкладений капiтал сформований за рахунок емiсiйного доходу i складає на 31.12.2017 р. 60 509 тис. грн. Протягом року розмiр емiсiйного доходу не змiнювався.

Мiж звiтною датою i датою випуску цiєї фiнансової звiтностi Компанiя не здiйснювала iнших операцiй зi звичайними акцiями або потенцiйними звичайними акцiями.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв Компанiї приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, включена до фiнансової звiтностi, дорiвнює суми, на яку може бути обмiняний iнструмент в результатi поточної операцiї мiж бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнної вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя застосовує рiзноманiтнi методи й робить припущення, якi 'рунтуються на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв з використанням доступної для Компанiї поточної ринкової процентної ставки для аналогiчних фiнансових iнструментiв.


22. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства у найближчому майбутньому .
Пiдприємством укладенi на 2018 рiк угоди з постачальниками сировини, енергоресурсiв та покупцями готової продукцiї, що надає можливостi працювати потужностям пiдприємства та виконувати поставленi завдання.

23. Подiї пiсля дати балансу

Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПрАТ"Укрграфiт"
дата 28.02.2018р.Генеральний директор С.В. КутузовГоловний бухгалтер Т.А. Станiшевська
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)38520462
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, будинок 170 Б, приміщення 1
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України№ 4549
31.01.2013
5Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперівд/н
д/н
д/н
д/н
д/н
6Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України№0761 рішення АПУ №355/4
22.02.2018
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності01.01.2017 - 31.12.2017
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)01
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)д/н
10Номер та дата договору на проведення аудиту№6/15; 804/54714/10
24.09.2015
11Дата початку та дата закінчення аудиту12.02.2018 - 06.04.2018
12Дата аудиторського висновку (звіту)06.04.2018
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн105200.00